English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 36579430-051
نمابر: 36579430-051
آدرس دبیرخانه: خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آسیایی، روبروی بیمارستان رضوی، بیمارستان و پلی کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی، انجمن جراحی دامپزشکی ایران
پست الکترونیکی: info.ivsa@gmail.com
کد پستی: 9187195786
اعضا

انواع و شرایط عضویت در انجمن جراحی دامپزشکی ایران

1. عضویت پیوسته:

                          موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکتری تخصصی در رشته جراحی دامپزشکی و رشته های وابسته باشند، میتوانند به عضویت پیوسته درآیند.

2. عضویت وابسته: 

                          اشخاصی که دارای دکترای عمومی هستند و مدت 5 سال به نحوی در رشته جراحی دامپزشکی و یا یکی از رشته های مربوطه شاغل باشند.

دربافت آیین نامه عضویت دامپزشکان عمومی در انجمن جراحی

3. عضویت دانشجویی:

                              کلیه دانشجویانی که در رشته های دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی به تحصیل اشتغال دارند.

4. عضویت افتخاری:

                           شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های جراحی دامپزشکی حائز اهمیت خاص باشند، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.

5. اعضای موسساتی (حقوقی):

                                        سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های جراحی دامپزشکی یا رشته های مرتبط میتوانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

اعضای پیوسته انجمن جراحی میتوانند وضعیت ثبت نام و مشخصات ثبت شده خود را تا تاریخ 1 مرداد 99 در فایل زیر مشاهده نمایند

دریافت مشخصات اعضا